მცენარეული ბიოპოლიმერების და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი

მცენარეული ბიოპოლიმერების და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი
მცენარეული ბიოპოლიმერების და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი

პერსონალი: მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი მ. მერლანი; უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ლ. ამირანაშვილი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ლ. გოგილაშვილი; მეცნიერი თანამშრომელი ვ. ბარბაქაძე

ისტორია: მცენარეული ბიოპოლიმერების ლაბორატორია დაარსდა 2006 წელს. 2017 წლიდან მისი სახელწოდებაა მცენარეული ბიოპოლიმერების მიმართულება. მიმართულებაში შესრულდა ერთი  სამაგისტრო და ერთი  სადოქტორო სამუშაო.

მიზნები: საქართველოს ფლორის სამკურნალო მცენარეებში ბიოლოგიურად აქტიური პოლიმერების და შერჩეულ  მცენარეებში მიზნობრივი პოლიმერის საწყისი მონომერის ძიება; ბიოაქტიური პოლიმერების მონომერების, მათი წარმოებულების, ოლიგომერებისა და პოლიმერული სინთეზური ანალოგების მიღება;  ბუნებრივი და სინთეზური ნაერთების ბიოლოგიური აქტიურობის ურთიერთშედარება  და მათ სტრუქტურა-აქტიურობას შორის კავშირის დადგენა; ახალი, ეფექტური, სამკურნალო  საშუალების შექმნის შესაძლებლობის განსაზღვრა.

ამოცანები: საქართველოს ფლორის სამკურნალო მცენარეებში ბიოლოგიურად აქტიური პოლიმერის აღმოჩენა, გამოყოფა, გასუფთავება, სტრუქტურის და აქტიურობის დადგენა; ბიოაქტიური ბიოპოლიმერების მონომერების, მათი წარმოებულების, ოლიგომერებისა და პოლიმერული  ანალოგების სინთეზი  ქიმიური და ენზიმატური მეთოდებით; ბუნებრივი და სინთეზური ნაერთების ანტიოქსიდანტური, ანთების საწინააღმდეგო, ჭრილობის შემახორცებელი და სიმსივნის საწინააღმდეგო აქტიურობის შედარება. შერჩეული მცენარეებიდან დაბალმოლეკულური ნაერთების გამოყოფა და იდენტიფიცირება, მცენარეში მიზნობრივი პოლიმერის ბიოსინთეზისთვის საჭირო საწყისი მონომერის აღმოჩენის   მიზნით.

სამეცნიერო მიმართულებები: სამკურნალო მცენარეებში ბიოლოგიურად აქტიური მაღალმოლეკულური და დაბალმოლეკულური ნაერთების კვლევა; ბუნებრივი ნაერთების სინთეზური ანალოგების მიღება და მათი ფარმაკოლოგიური თვისებების შესწავლა.  

კვლევის მეთოდები: ბიოლოგიურად აქტიური ბიოპოლიმერების და დაბალმოლეკულური ნაერთების მიღება ინდივიდუალური სახით, მათი სტრუქტურის დადგენა კვლევის თანამედროვე მეთოდებით; მათი ანალოგების ქიმიური და ენზიმატური სინთეზი.

სასწავლო მიმართულება: თანამშრომლებს აქვთ სათანადო კომპეტენცია მოამზადონ კვალიფიციური კადრები ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების მცენარეული ნედლეულიდან გამოყოფის,  სტრუქტურის დადგენის და სინთეზის დარგში.

საექსპერტო-საკონსულტაციო მიმართულება: მიმართულების თანამშრომლები კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებენ საექსპერტო და საკონსულტაციო საქმიოანობას.

სამეცნიერო შედეგები: მიმართულების კვლევის საგანს წარმოადგენდა Boraginaceae-ს ოჯახის შემდეგი სამკურნალო მცენარეები: Symphytum asperum  (ხაოიანი ლაშქარა), S. caucasicum (კავკასიური ლაშქარა), S. Officinale (სამკურნალო ლაშქარა), S.grandiflorum (თეთრყვავილა ლაშქარა), Anchusa italica (პატარძალა) და Cynoglossum officinale (ძაღლის ენა). მათგან  გამოყოფილია   წყალში ხსნადი მაღალმოლეკულური ფრაქციები (>1000 kDa), რომელთა ძირითადი  კომპონენტი, ბირთვულ მაგნიტური რეზონანსის (ბმრ) მონაცემებით არის პოლი[3-(3,4-დიჰიდროქსიფენილ)გლიცერინის მჟავა] (პ-დფგმ). ამ რეგულარული პოლიმერის პ-დფგმ-ის განმეორებადი რგოლია 3-(3,4-დიჰიდროქსიფენილ)გლიცერინის მჟავას ნაშთი (მ-დფგმ). მიღებული პოლიმერი  არის ბუნებრივი პოლიეთერების ახალი კლასის წარმომადგენელი. გამოკვლევებით დადგინდა, რომ პ-დფგმ ხასიათდება ანტიოქსიდანტური, ანთების საწინააღმდეგო, ჭრილობის შემახორცებელი და  სიმსივნის საწინააღმდეგო ეფექტურობით. განსაკუთრებით საინტერესოა მისი სიმსივნის საწინააღმდეგო აქტიურობა, რომელიც შესწავლილი იქნა პროსტატის კიბოს უჯრედების მიმართ  in vitro  და in vivo ექსპერიმენტებით.   სინთეზირებულია   მიზნობრივი პოლიმერის  მონომერი  3-(3,4-დიჰიდროქსიფენილ)გლიცერინის მჟავა (მ-დფგმ)  და მისი  65 სხვადასხვა  წარმოებული. შესწავლილია ამ წარმოებულების ბიოლოგიური აქტიურობა.  შედარებითმა კვლევებმა აჩვენა, რომ  პ-დფგმ-ის  სიმსივნის საწინააღმდეგო აქტიურობა იყო გაცილებით ეფექტური  მის სინთეზურ მონომერთან მ-დფგმ-თან  შედარებით. ამგვარად, კვლევების საფუძველზე პ-დფგმ  იდენტიფიცირებულია, როგორც პროსტატის კიბოს საწინააღმდეგო აგენტი ტოქსიკურობის გარეშე.  გარდა ამისა, სინთეზის ქიმიური და ენზიმატური გზებით მიღებულია აღნიშნული ბიოპოლიმერის ოლიგომერული წარმოებულები, რომელთა ბიოლოგიური ეფექტურობა შესწავლის პროცესშია.  Boraginaceae-ს ოჯახის  ზოგიერთი სახეობიდან გამოყოფილი და იდენტიფიცირებულია რამდენიმე  დაბალმოლეკულური ნაერთი.

მიმართულების თანამშრომლებს მიღებული აქვთ შემდეგი გრანტები:

 1. 1. ორმხრივი ქართულ-ამერიკული საგრანტო პროგრამა III, GEB-3344-TB-06, 06.2007-12.2008.
 2. 2. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი, GNSF/ST08/6-469, 04.2009- 04.2011.
 3. 3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი AR/109/8-403/11, ხელშეკრულება №10/21, 02.04.2012,  04.2012-04.2014.

უფროსი მეცნიერ თანამშრომლის მაია მერლანის მიერ მოპოვებული იქნა:

 1. 1. მაცუმაეს საერთაშორისო ინდივიდუალური გრანტი 13G02  (ჰოკაიდოს უნივერსიტეტი, ქ. საპორო, იაპონია, 04.2013 – 10.2013).
 2. 2. ფულბრაიტის სამეცნიერო სტიპენდია E0581303, 01.2018 – 07.2018.
 3. 3. ჰოკაიდოს უნივერსიტეტის ხელშეწყობის გრანტი, (ქ. საპორო, იაპონია), 11.2018-05.2019.

სტატიების საერთო რაოდენობა  - 34.

პატენტი - 1.

მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებში - 60.

თანამშრომლობა: ჰოკაიდოს უნივერსიტეტი, საპორო, იაპონია; სირაკუზის უნივერსიტეტი, ქიმიის დეპარტამენტი, ნიუ-იორკი, აშშ; ათენის უნივერსიტეტი, ფარმაციის სკოლა, თესალონიკი, საბერძნეთი; ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  

ბოლო 5 წელიწადში გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიების ჩამონათვალი:

 1. Э.П.Кемертелидзе, М.М.Бенидзе, А.В.,Схиртладзе, Н.Ш.Надараиа, М.И.Мерлани, Л.Ш.Амиранашвили. СИНТЕЗ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ ТИГОГЕНИНА ИНТРОДУЦИРОВАННОЙ В ГРУЗИИ  YUCCAGLORIOSAL. И ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА РАСТЕНИЯ. მონოგრაფია, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისგამომცემლობა, თბილისი, 2018, 230 გვ.
 2. M. Merlani, V. Barbakadze, L.Amiranashvili, L. Gogilashvili. Synthesis of New Dihydroxylated Derivatives of Ferulic and Isoferulic Acids. Bull. Georg. Natl. Acad. Sci., 2018, V. 12, N 4, P. 119-124.
 3. N. Sh.Nadaraia, L Sh.Amiranashvili, M. Merlani , M.L.Kakhabrishvili, N.N.Barbakadze, A. Geronikaki, A.Petrou, V. Poroikov, A. Ciric J. Glamoclija, M. Sokovic. Novel antimicrobial agents’ discovery among the steroid derivatives. Steroids., 2019, 144, P.52-65
 4. M. Merlani, V. Barbakadze, L. Amiranashvili, L. Gogilashvili, V. Poroikov, A. Petrou, A. Geronikaki, A. Ciric, J. Glamoclijad, M. Sokovic. New Caffeic Acid Derivatives as Antimicrobial Agents: Design, Synthesis, Evaluation and Docking. Current Topics in Medicinal Chemistry. 2019, 19, 292-304,
 5. M.Merlani, Zh.Song, Y.Wang,Y.Yuan, J.Luo, V. Barbakadze, B. Chankvetadze, T. Nakano. Polymerization of Bulky of Oxirane Monomers Leading to Polyethers Exhibiting Intra-molecular Charge Transfer Interactions. Macromol. Chem. Phys. 2019, V. 220, N 23,1900331
 6. L Amiranashvili, N Nadaraia, M Merlani, C Kamoutsis, A Petrou, A. Geronikaki, P. Pogodin, D. Druzhilovskiy, V. Poroikov, A. Ciric, J. Glamočlija, M. Sokovic. Antimicrobial Activity of Nitrogen-Containing 5-α-Androstane Derivatives: In Silico and Experimental Studies. 2020, Antibiotics 9 (5), 224.
 7.  L. Gogilashvili, L. Amiranashvili, M. Merlani, A. Salgado, B. Chankvetadze V. Barbakadze. Poly [3-(3, 4-Dihydroxyphenyl) Glyceric Acid] from Cynoglossum officinale L.(Boraginaceae). Bull. Georg. Natl. Acad. Sci., 2020, V. 14, N 1, P.108-113. 
 8. V. Barbakadze, L. Gogilashvili, L. Amiranashvili, M. Merlani, Sh.P.Li, B. Chankvetadze.           Fractionation of Biologically Active Poly[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)Glyceric Acid] Preparation from Symphytum asperum, Simultaneous Determination of Molecular Weights and Contents of its      Fractions Using HPSEC-MALLS-RID. Bull. Georg. Natl. Acad. Sci., 2021, V. 15, N 1, P.69-75
 9. V. Barbakadze, L. Gogilashvili, L. Amiranashvili, M. Merlani, Sh.P.Li, B. Chankvetadze. Fractionation of Biologically Active Poly[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)Glyceric Acid] Preparation from Symphytum asperum, HPSEC-MALLS-RID and Membrane Ultrafiltration Methods. Bull. Georg. Natl. Acad. Sci., 2021, V. 15, N 2, P.115-119.
 10. V. Barbakadze, L. Gogilashvili, L. Amiranashvili, M. Merlani, Sh.P.Li, B. Chankvetadze. M. Churadze, A. Gogolashvili, A. Salgado, B. Chankvetadze. Carbohydrate-Based Biopolymers: BiologicallyActive Poly[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)GlycericAcid]from Borago officinalis. Bull. Georg. Natl. Acad. Sci., 2021, V. 15, N 4, P.140-145 
 11. T. Kekeishvili, M. Merlani, L.Amiranashvili, L.Gogilashvili, V.Barbakadzde. Biologically active poly[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)Glyceric Acid] from Borago officinalis (Boraginacea). TMSU Collection of scientific works. 2022,  v.55., p.85-87
 12. M. Merlani, V. Barbakadze, L. Amiranashvili, L. Gogilashvili, A. Petrou, A.
  Geronikaki, A. Ćirić, J. Glamočlija & M. Soković. Caffeic and 3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric acid derivatives as antimicrobial agent: biological evaluation and molecular docking studies. SAR AND QSAR IN ENVIRONMENTAL RESEARCH. 2022, VOL. 33, NO. 4, 307–321. 
 13. M. Merlani, D. M. Scheibel, V. Barbakadze, L. Gogilashvili, L. Amiranashvili,
  A.Geronikaki, V. Catania, D. Schillaci, G. Gallo, I. Gitsov. Enzymatic synthesis and antimicrobial activity of oligomer  analogues of medicinal biopolymers from comfrey and their species of the Boraginaceae Family. Pharmaceutics, 2022, v.14, N.1, 115
 14. V. Barbakadze, L. Gogilashvili, L. Amiranashvili, M. Merlani, M.Getia, A. Gogolashvili, A. SalgadoB. Chankvetadze. Biologically active sugar-based poly[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)Glyceric Acid] from stems and roots of Paracynoglossum imeretinum (Kusn) M.pop. Bull. Georg. Natl. Acad. Sci., 2022, V. 16, N 3, P.110-115
 15. V. Barbakadze, M. Merlani, L. Gogilashvili, L. Amiranashvili, A. Petrou, A.Geronikaki, A. Ćirić, J. Glamočlija, M. Soković,. Antimicrobial Activity of Catechol-Containing Biopolymer Poly[3-(3,4-dihydroxyphenyl)glyceric Acid] from Different Medicinal Plants of Boraginaceae Family. Antibiotics, 2023, 12, 285.
 16. M. Merlani, N. Nadaraia, L. Amiranashvili, A. Petrou, A.Geronikaki, A. Ćirić, J. Glamočlija, T.Carevic, M. Soković. Antimicrobial Activity of Some Steroidal Hydrazones. Molecules, 2023, N.3, 28, 1167.

*******

პერსონალი: მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ნ. ნადარაია; უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ნ. ბარბაქაძე; მეცნიერი თანამშრომელი მ. კახაბრიშვილი

ისტორია: ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის მიმართულება ინსტიტუტის ერთ-ერთი ყველაზე „ქიმიური“ სეგმენტია, რომელიც ჰორმონალური პრეპარატების სინთეზის განყოფილების სახელწოდებით  1978 წელს შეიქმნა.  განყოფილების გახსნის საფუძველი გახდა აკად. ე. ქემერტელიძის და მისი თანამშრომლების მიერ ჩატარებული სამუშაოები, რომელთაც შეძლეს საქართველოში ინტროდუცირებული მცენარიდან –Yucca gloriosa L., სტეროიდული საპონინის აგლიკონის - ტიგოგენინის გამოყოფა სამრეწველო მასშტაბით.

2002 წელს განყოფილებას  ბუნებრივ ნივთიერებათა ქიმიური მოდიფიკაციის, ხოლო 2017 წლიდან - ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის მიმართულების სახელი ეწოდა, რამაც გააფართოვა მისი კვლევის არეალი.

მიზნები: ზოგიერთი სინთეზური სტეროიდული ნაერთი გამოიყენება პრაქტიკულ მედიცინაში ან გადის კლინიკურ გამოცდას როგორც სიმსივნის, სოკოს და პარაზიტების საწინააღმდეგო პრეპარატები. ახალი პრეპარატის შექმნის ერთ-ერთი პერსპექტიული მიმართულებაა მცენარეული წარმოშობის ნაერთების ქიმიური მოდიფიკაცია ფარმაკოფორული ჯგუფებით. კვლევის მიზანია სამამულო მცენარეული ნედლეულის -  ტიგოგენინის საფუძველზე ახალი, პოტენციური ბიოლოგიურად აქტიური სტეროიდული ნაერთების სინთეზი.

ამოცანები: სტეროიდების სინთეზურ ანალოგებს შორის აქტუალურია სხვადასხვა აღნაგობის აზოტშემცველი წარმოებულების მიღება. ამიტომ, კვლევის ძირითადი ამოცანაა პოტენციური ბიოაქტიური აზასტეროიდების სინთეზის სქემების და მეთოდების შემუშავება, „ქიმიური სტრუქტურა–რეაქციისუნარიანობის" და „ქიმიური სტრუქტურა-ბიოლოგიური აქტიურობის“ ურთიერთკავშირის შესწავლა.

სამეცნიერო მიმართულებები: მცენარეული წარმოშობის ნაერთების ქიმიური მოდიფიკაცია. პოტენციური ბიოლოგიურად აქტიური სტეროიდული ნაერთების სინთეზი.

კვლევის მეთოდები: სინთეზირებული ნაერთების  სტრუქტურის დასადგენად გამოყენებულია  კვლევის თანამედროვე ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები: იწ, ბმრ სპექტროსკოპია (DEPT, HMBC, HSQS, NOESY და ა.შ.) და მას-სპექტრომეტრია.

სასწავლო მიმართულება:  მიმართულების თანამშრომლებს აქვთ სათანადო კომპეტენცია მოამზადონ კვალიფიციური კადრები  ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების სინთეზის დარგში.

საექსპერტო-საკონსულტაციო მიმართულება: მიმართულების თანამშრომლები თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებენ როგორც საკონსულტაციო, ასევე საექსპერტო საქმიანობას.

სამეცნიერო კვლევის შედეგები: სტეროიდული პრეპარატების სინთეზისთვის ხელსაყრელ ნედლეულად ტიგოგენინის გამოყენების შესაძლებლობლის დადგენის მიზნით განხორციელდა მისი გარდაქმნა საწყის ნაერთებად: 5α-პრეგნ-16-ენ-3β-ოლ-20-ონის, 5α-ანდროსტან-3β-ოლ-20-ონის აცეტატებად და შედგენილ იქნა მათი მიღების ლაბორატორიულ-ტექნოლოგიური რეგლამენტი.

შემუშავდა ტიგოგენინის უავტოკლავო გახლეჩის მეთოდი, რამაც მნიშვნელოვნად გაამარტივა საწყის ნივთიერებად მისი გარდაქმნის პროცესი.  ტიგოგენინის, როგორც 5α-სტეროიდების სინთეზის ხელსაყრელი ნედლეულის გამოყენებით მიღებულია პრეპარატები: დიჰიდროტესტოსტერონი და მისი პროპიონატი; პანკურონიის ბრომიდი; შემუშავდა ცნობილი საანესთეზიო პრეპარატ ალტეზინის კომპონენტების (3α-ჰიდროქსი-5α-პრეგნან-11,20-დიონის და 21-აცეტოქსი-3α-ჰიდროქსი-5α-პრეგნან-11,20-დიონის) სინთეზის ახალი სქემები. ასევე შემუშავდა პროსტატის სიმსივნის უჯრედების მიმართ ანტიპროლიფერატიული აქტიურობის მქონე ნაერთის – 3β-ადიოლის (5α-ანდროსტან-3β,17β-დიოლი) სინთეზის სქემა.

აღსანიშნავია 5α-სტეროიდული ამინების და ჰიდრაზონების სფეროში ჩატარებული კვლევები, რომელიც დღემდე წარმატებით გრძელდება. ამ სამუშაოებმა მაღალი ანტიარითმიული (17β-ამინო-5α-ანდროსტან-3β-ოლი – პრეპარატ ქინიდინის დონის), კრუნჩხვის საწინააღმდეგო (17β-ციანომეთილამინო-5α-ანდროსტან-3β-ოლი – პრეპარატ კონვულექსის დონის) და ანტიტუბერკულოზური (ეპიანდროსტერონის იზონიკოტინოილ ჰიდრაზონი – პრეპარატ იზონიაზიდის ექვივალენტური) ნაერთები გამოავლინა. მიღებულია სხვადასხვა კლასის 200-ზე მეტი სტეროიდული ნაერთი, რომელთაგან ზოგიერთს აღმოაჩნდა მაღალი ანტიარითმიული, ანტიტუბერკულოზური, ანტივირუსული, ანტიბაქტერიული, ანტიმიკოზური, ციტოტოქსიკური აქტიურობა.

მიმართულების მეცნიერ-თანამშრომლებმა სხვადასხვა დროს დაიცვეს 2 სადოქტორო და 8 საკანდიდატო დისერტაცია, გამოაქვეყნეს 100-მდე სამეცნიერო სტატია, 1 მონოგრაფია, მიიღეს: 3 საავტორო მოწმობა; სსიპ საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის და სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  მიერ დაფინანსებული 4 სამეცნიერო გრანტი (2009-2011წწ – №GNSF/ST08/4-406; 2012 წ. – №04/07; 2016-2018 წწ – №217560 და №YS-2016-51). ისინი აქტიურად მონაწილეობენ ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში.

თანამშრომლობა: მიმართულების მეცნიერები ნაყოფიერად თანამშრომლობენ აშშ-ს უტას  ალერგიის და ინფექციურ დაავადებათა ნაციონალურ ინსტიტუტთან და ფლორიდის უნივერსიტეტთან; გერმანიის იენის ბუნებრივ ნივთიერებათა კვლევის და ინფექციური ბიოლოგიის ინსტიტუტთან; კანადის კვებეკის უნივერსიტეტთან; საბერძნეთის სალონიკის არისტოტელეს უნივერსიტეტთან და ბელგიის რეგას სამედიცინო კვლევების ინსტიტუტთან.

პუბლიკაციები: 2015-2019 წწ გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიების რაოდენობა - 12; მონოგრაფია - 1; ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში მონაწილეობა - 25.

ბოლო 5 წელიწადში გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიების ჩამონათვალი:

 1. M. Merlani, L. Amiranashvili, A. Petrou, A. Geronikaki, A. Ciric, J. Glamoclija, T. Carevic, M. Sokovic. Antimicrobial Activity of Some Steroidal Hydrazones. Molecules, 2023, vol.28, p.1167.
 2. N. Barbakadze, M. Kakhabrishvili, K. Mulkijanyan, V. Mshvildadze, J. Legault. Synthesis of New 5α-Steroidal Hydrazones from Tigogenin. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2022, vol.16, №2, p.129-134.
 3. R. Eerlings, N. Barbakadze, T. Nguyen, E. Smeets, L. Moris, F. handle, S. E. Kharraz, W. Devlies, A. Voet, W. Dehaen, F. Claessens, Ch. Helsen. Small-molecule profiling for steroid receptor activity using a universal steroid receptor reporter assay. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2022, vol.217, p.106043.
 4. N. N. Barbakadze, M. L. Kakhabrishvili, K. G. Mulkijanyan, M. Z. Getia. Synthesis and antiviral activity of modified 5α-steroids. Chemistry of Natural Compounds, 2022, vol. 58, №1, p. 178-180.
 5. N. Barbakadze, K. Mulkijanyan, V. Mshvildadze, J. Legault. Synthesis of Some Novel Nitrogen-Containing 5α-Steroids Based on Tigogenin. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2021, vol.15, №3, p.65-71.
 6. M. L. Kakhabrishvili, N. N. Barbakadze, V. D. Mshvildadze, K. G. Mulkijanyan, A. Pichette. Synthesis and cytotoxicity of 5α-pregnan-3β-ol-20-one hydrazones. Chemistry of Natural Compounds, 2021, vol. 57, 2, p. 395-397.
 7. L. Amiranashvili, M. Merlani, Ch. Kamoutsis, A. Petrou, A. Geronikaki, P. Pogodin, D. Druzhilovskiy,V. Poroikov, A. Ciric, J. Glamoclija, M. Sokovic. Antimicrobial Activity of Nitrogen-Containing 5α-Androstane Derivatives: In Silico and Experimental Studies. Antibiotics, 2020, vol.9,5, p.224.    
 8. N. N. Barbakadze,V. D. Mshvildadze, B. Sylla, J. Legault, A. Pichette.   Synthesis and cytotoxicity of epiandrosterone hydrazones. Chemistry of Natural Compounds, 2020, vol. 56, №2, p. 274-277.
 9. L. Sh. Amiranashvili, M. Merlani, M. L. Kakhabrishvili, N. N.Barbakadze, A. Geronikaki, A. Petrou, V. Poroikov, A. Ciric, J. Glamoclija, M. Sokovic. Novel antimicrobial agents’ discovery among the steroid derivatives. Steroids, 2019, vol. 144, p. 52-65.
 10. N. N. Barbakadze, M. L. Kakhabrishvili, V. D. Mshvildadze. Synthesis And Biological Activity of Hydrazones of 5α-Steroids. J. of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 2019, vol.10, №1, p.238-243.
 11. M. Kakhabrishvili, N. Barbakadze, V. Mshvildadze, B. Sylla, A. Pichette. Synthesis of some 5α-Androstano[17,16-d]pyrazoles from Tigogenin. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2018, vol.12, №3, p. 110-116.
 12. M. L. Kakhabrishvili, N. N. Barbakadze, V. D. Mshvildadze, B. Silla, J. Legault, A. Pichette.  Synthesis and biological activity of steroidal tigogenin hydrazones and pyrazolines. Chemistry of Natural Compounds, 2018, vol. 54, №5, p.926-929.
 13. N. Barbakadze, M. L. Kakhabrishvili, B.Silla, A. Pichette, U. S. Makhmudov.  Synthesis and Biological Activity of several Modified 5a-androstanolone Derivatives. Chemistry of Natural Compounds, 2018, Vol. 54, №2, p.310-314.

მონოგრაფია:

 1. Кемертелидзе Э. П., Бенидзе М. М., Схиртладзе А. В., Надараиа Н. Ш., Мерлани М. И., Амиранашвили Л. Ш. Синтез стероидных гормональных препаратов из тигогенина, интродуцированной в Грузии Yucca Gloriosa L. и изучение химического состава растения. 2018.