კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის დეპარტამენტი

კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის დეპარტამენტი
კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის დეპარტამენტი

პერსონალი: მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი . მულკიჯანიანი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი მ. სულაქველიძე, მეცნიერი თანამშრომელი ნ. გოგიტიძე, მეცნიერი თანამშრომელი ნ. მუშკიაშვილი,  მეცნიერი თანამშრომელი ჟ.ნოვიკოვა,

კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის დეპარტამენტი - სტრუქტურული ერთეული, რომლის ფუნქკციებში შედის ბუნებრივი, ქიმიურად მოდიფიცირებული და სინთეზური ნაერთების ბიოლოგიური აქტიურობის გამოვლენა, მათი მოქმედების მექანიზმების დადგენა და უსაფრთხოების შესწავლა.

ისტორია: ბუნებრივი ნაერთების აქტიუობის გამოვლენის, შესწავლისა და სხვადასხვა დანიშნულების პრეპარატების შექმნის მიზნით, ინსტიტუტში დაარსებისთანავე შეიქმნა და სხვადასხვა პერიოდში ფუნქციონირებდა ბიოლოგიური შეფასების სტრუქტურული ერთეულები: 1932-1960 - ბიოლოგიური შეფასების განყოფილება, 1960-2005 - ბიოლოგიური კვლევის განყოფილება, რომელსაც ხელმძღვანელობდენ პროფ. გიორგი ვაწაძე (1932-1938), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი დიმიტრი გედევანიშვილი (1938-1960) და პროფ. მიხეილ გედევანიშვილი (1960-2005). 1977 წ გაიხსნა და 2004-მდე   ფუნნციონერებდა ფარმაკოლოგიის განყოფილება პროფ. გურამ აბულაძის ხელმძღვანელობით. 2005 წ მათ ბაზაზე შეიქმნა კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის დეპერტამენტი.  არსებობის მანძილზე თანამშრომლების მიერ მიღებულია 31 პატენტი და საავტორო მოწმობა, გამოქვეყნებულია 300-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, დახულია მრავალი სადოქტორო და საკანდიდატო დისეტრტაცია.

მიზნები

 • ფარმაკოლოგიური და ტოქსიკოლოგიური კვლევების GLP და 3R სტანდარტზე გადაყვანა;
 • საქართველოში შემუშავებული ორიგინალური სამკურნალო, ვეტერინარული, პრეპარატებისა და ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება საერთაშორისო ბაზარზე;
 • ახალგაზრდა მეცნიერების და სტუდენტების თანამედროვე სამეცნიერო კვლევის პრაქტიკული მეთოდების  ათვისების ხელშეწყობა.

ამოცანები

 • ფარმაკოლოგიური და ტოქსიკოლოგიური კვლევის თანამედროვე GLP სტანდარტის შესაბამისი მეთოდების ეტაპობრივი ჩანერგვა;
 • საქართველოს სამეცნიერო-კვლევით ცენტრებში მიღებული ბუნებრივი ნაერთების  ფარმაცევტული პროდუქტების სრულფასოვანი ფარმაკოლოგიური  გამოკვლევა და  უსაფრთხოების შეფასება;
 • სტუდენტების, მაგისტრანტების და დოქტორანტების ექსპერიმენტულ მეცნიერების დარგში საჭირო ცოდნის მიღების უზრუნველყოფა;
 • კომერციული საქმიანობით  მიღებული სახსრების მობილიზება სამეცნიერო კვლევის განვითარებისათვის.

სამეცნიერო მიმართულებები

 • ნაერთების სავარაუდო მოქმედების და ტოქსიკურობის პროგნოზირება/ანალიზი (QSAR)
 • ფიზიოლოგიური სისტემის ზოგიერთი პათოლოგიის ფარმაკოლოგიური კორექცია;
 • ანთებისა და  რეგენერაციის  პროცესების ფარმაკოლოგიური კორექცია.
 • ჰემოპოეზის ფარმაკოლოგიური კორექცია;
 • უსაფრთხოების შესწავლა

კვლევის მეთოდები:

in silico და in vitro კვლევები

 • 3500 სახის ბიოლოგიური აქტიურობის, მ.შ. ფარმაკოლოგიური ეფექტების, მოქმედების მექანიზმების, და ფერმენტებთან ურთიერთქმედების პროგნოზირება
 • ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების, ფარმაკოკინეტიკური პარამეტრების და ტოქსიკურობის პროგნოზირება
 • წამალ-რეცეპტორის ურთიერთქმედება იზოლირებულ ორგანოებზე

in vivo და in situ კვლევები

 • ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება (3 მოდელზე)
 • ჭრილობისა და დამწვრობის საწინააღმდეგო მოქმედება (3 მოდელზე)
 • გასტროპროტექტორული მოქმედება (3 მოდელზე)
 • ჰეპატოპროტექტორული მოქმედება
 • ექსპერიმენტული ანემიები
 • ანტიარითმული მოქმედება
 • ანალგეზური მოქმედება
 • სედატიური მოქმედება
 • მიორელაქსანტური მოქმედება
 • კრუნჩხვების საწინააღმდეგო მოქმედება

უსაფრთხოების შესწავლა

 • მწვავე და ქვემწვავე ტოქსიკურობა
 • ქრონიკული ტოქსიკურობა
 • მაალერგიზებელი მოქმედება
 • ადგილობრივი გამაღიზიანებელი მოქმედება

სასწავლო მიმართულება:

 • შესაბამისი პროფილის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტების ჩართვა მეცნიერული კვლევის პროცესში,
 • სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების შედგენაში მონაწილეობა და საკვალიფიკაციო შრომების ხელმძღვანელობა;

საექსპერტო-საკონსულტაციო მიმართულება:

 • შემუშავებული სავარაუდო სამკურნალო პრეპარატების კლინიკური გამოკვლევისთვის და მათი რეგიტრაციისათვის საჭირო დოკუმენტაციის შედგენა;
 • შემუშავებული სავარაუდო სამკურნალო პრეპარატების  სპეციალიზირებულ დაწესებულებებში კლინიკური გამოკვლევის მონიტორინგი.
 • ქიმიური და ტექნოლოგიური პროფილის სტრუქტურული დანაყოფების ინფორმირება თანამედროვე ფარმაკოლოგიის და ფარმაკოთერაპიის განვითარების ტენდენციებზე;
 • ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების კვლევასთან დაკავშირებული  გრძელვადიანი სამეცნიერო პროექტების დაგეგმვა-შეფასება.

10 წლის ძირითადი შედეგები

 • შესწავლილი ნაერთები - 124
 • საგრანტო პროექტი - 12
 • სამეცნიერო პუბლიკაციები - 52
 • მოხსენებები ადგილობრივ და საერთთაშორისო კონფერენციებზე - 44
 • პატენტები - 2