კ.მულკიჯანიანი

კ. {$staff->$surname}} cv კ. მულკიჯანიანი კ.

კ.მულკიჯანიანიk.mulkijanyani@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის დეპარტამენტი