დირექცია

ლ. მსხილაძე cv ლ. {$item->$surname}}

ლ.მსხილაძეl.mskhiladze@tsmu.edu

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, ფარმაციის აკადემიური დოქტორი
ზ.  ანთელიძე cv ზ.  {$item->$surname}}

ზ. ანთელიძეz.anteladze@tsmu.edu

ფინანსური დირექტორი