ზ.ქემოკლიძე

ზ. cv ზ.

ზ.ქემოკლიძეz.qemoklidze@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ტერპენული შენაერთების მიმართულება