ქ.შალაშვილი

ქ. cv ქ.

ქ.შალაშვილიk.shalashvili@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ფენოლური შენაერთების მიმართულება