ც.სულაქველიძე

ც. cv ც.

ც.სულაქველიძეts.sulakvelidze@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ლიპიდების და ანტრაქინონების მიმართულება