მ.ჭურაძე

მ. cv მ.

მ.ჭურაძეm.churadze@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაკობოტანიკის მიმართულება