ვ.ვაჩნაძე

ვ. cv ვ.

ვ.ვაჩნაძეv.vachnadze@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, ალკალოიდების მიმართულება