გ.ცაგარეიშვილი

გ. ცაგარეიშვილი cv გ.

გ.ცაგარეიშვილიg.tsagareishvili@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაცევტული პროდუქტების ტექნოლოგიის მიმართულება