პროექტები

დანართი N1 -  თსსუ ი. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი -  ინფორმაცია  მეცნიერთა შესახებ, 2002-2021;
დანართი N1 - თსსუ ი. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი - ინფორმაცია მეცნიერთა შესახებ, 2002-2021;
დანართი N2 თსსუ ი. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი;
დანართი N2 თსსუ ი. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი;